Klademe důraz na kvalitu

Certifikace ISO 9001

Mezinárodně platný standard pro systém řízení kvality (QMS). Uplatňování systému řízení kvality ve společnosti a získání certifikátu ISO 9001 je předpokladem trvalého poskytovaní produktů vyhovujících přísným technickým a legislativním předpisům a zároveň produktů odpovídající stále rostoucím požadavkům zákazníků. Dokumentovaný systém řízení procesů platí pro výrobní, kontrolní, řídící procesy, jakož i pro služby, které poskytujeme.

Firma Merck spol. s r. o. ČR je jedním z prvních držitelů certifikátu ISO 9001:2008 ve skupině Merck. Certifikace proběhla po úspěšném auditu provedeném v květnu 2001 německou firmou DQS se sídlem ve Frankfurtu. Firma DQS je členem IQNet. IQNet je síť nejvýznamnějších certifikačních orgánů pro certifikaci systémů jakosti, v níž jsou zapojeny certifikační organizace ve 100 zemích světa. Platnost certifikátů vydaných některou z těchto organizací je vzájemně uznávaná po celém světě.

Každý den hlídáme kvalitu

Firma Merck spol. s r. o. si uvědomuje nutnost neustálého vývoje v oblasti managementu takovým směrem, který vede k systematickému zlepšování procesů ve firmě, systematickému sledování a zvyšování spokojenosti zákazníka, maximální flexibilitě (pružnosti), maximálně efektivním nákladům a zvyšování konkurenceschopnosti. Jedním ze způsobů, jak tohoto dosáhnout, je správná implementace požadavků ISO 9001:2008 do každodenní praxe.

Analyzujeme procesy a ptáme se zákazníků

Firma Merck spol. s r. o. se zaměřila na tzv. procesní přístup. Veškeré procesy ve firmě probíhající jsou přesně vydefinovány, jsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci za jednotlivé procesy či jejich části. Pro zajištění efektivního průběhu procesů jsou pro každý proces stanoveny cíle ve formě ukazatelů, které jsou pravidelně přezkoumávány, analyzovány a následná opatření jsou ve formě zlepšení průběžně zaváděna do procesů. Analýzy a návrhy na zlepšení jsou prováděny na všech úrovních. Je tedy zajištěna průhlednost a jednoznačná identifikovatelnost veškerých vazeb ve firmě. Kladen je důraz především na sledování odezvy zákazníků – jejich náměty jsou důležitým impulsem pro zlepšování služeb firmy.